Školící Centrum:

Přihláška na kurz:

>>ZDE

Pracoviště La Santé je akreditovaným pracovištěm, které neslouží pouze k léčbě klientů, ale také zadělávacím centrem fyzioterapeutů z celé České republiky. Pod vedením Karly Košťálové, školitelky Diagnostiky a terapie funkčních poruch (manuální medicína) Prof. Lewita, DrSc. probíhají odborné kurzy této metody.

Kurz, založený na poznatcích profesora K. Lewita a pražské školy ( Jirout, Janda, Véle, Kolář) je certifikován Ministerstvem zdravotnictví a ohodnocen 108 kredity celoživotního vzdělávání. Je základním článkem v postgraduálním studiu fyzioterapeutů a je nezbytnou podmínkou pro vykonání atestace.

Kurz probíhá v pěti čtyřdenních setkáních v průběhu jednoho roku - celkem 200 hodin a je zakončen obhájením samostatné práce a zkouškou před komisí školitelů MM

Zakladní informace o kurzu

Název certifikovaného kurzu

Diagnostika a terapie funkčních poruch (manuální terapie) pro fyzioterapeuty.

Zdůvodnění realizace

Diagnostika a terapie funkčních poruch má v práci fyzioterapeuta svou nezastupitelnou úlohu. Koncepce výuky těchto technik v České republice má díky prof.MUDr. Karlu Lewitovi,DrSc vysokou úroveň. Vlastní výuku garantuje Společnost pro myoskeletální medicínu ČLS JEP prostřednictvím svých lektorů.

Určení

Certifikovaný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně dva roky odborné praxe.

Lektor, odborný garant

Karla Košťálová

Lektor

MUDr. Zdeněk Košťál

Mgr. Barbora Košťálová

Cíl

Absolvent certifikovaného kurzu získá základní kvalifikaci k samostatnému vykonávání diagnostických a mobilizačních terapeutických výkonů zahrnutých do manuální terapie v rozsahu doporučeném Společností pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Délka studia

Základní školení bude probíhat formou soustředění (maximálně 40 vyučovacích hodin a 8 vyučovacích hodin denně ) v celkovém rozsahu 200 vyučovacích hodin (á 45 minut) v průběhu 12ti měsíců. Provozní praxe s dotací 20 hodin (á 45 minut) je povinná pro každého frekventanta. Účastník kurzu bude pracovat pod odborným dohledem (§4,odst.4 zák. 96/2004 Sb.) po celou dobu provozní praxe.

Délka studia

Téma

Délka

Teorie

30 hodin á 45 minut

Praktická výuka

140 hodin á 45 minut

Klinická praxe

20 hodin á 45 minut

Závěrečné zkoušky

10 hodin á 45 minut

Celkový rozsah

200 hodin á 45 minut


Učební plán - teoretická témata

Téma

Délka

MT (kůže,podkoží,fascie) - diagnostika a terapie včetně teorie
PIR,AGR,RI - diagnostika a terapie včetně teorie
Periferní klouby horní končetiny - diagnostika,terapie a autoterapie včetně teorie
Periferní klouby horní končetiny - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie

80

Krční páteř - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie
Hrudní páteř - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie
Žebra - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie
Bederní páteř - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie
Pánev - diagnostika, terapie a autoterapie včetně teorie

80

Klinická praxe na pracovišti - 2 dny

20

Souhrnné opakování, Závěrečné zkoušky

20

Celkem

200

Učební cíle certifikovaného kurzu

- zvládnuti teoretických témat nutných pro pochopeni podstaty metody a pro komunikaci s odbornou veřejností

- zvládnuti praktických dovednosti, které jsou dány učebním plánem

- spojeni teoretických a praktických dovednosti do celku, který umožni terapeutovi metodu aktivně používat a komunikovat s odbornou ( i lékařskou ) veřejností.

To vše klade vysoké nároky na lektora, který musí metodu aktivně používat v praxi, má vysoké odborné znalosti z oboru fyzioterapie ( včetně znalosti neurofyziologických principu léčby ) a má pedagogickou zkušenost.

Hodnocení

Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou komisionální zkouškou, která má část teoretickou , praktickou a vypracování seminární práce.

Členové komise - zástupce vzdělávacího zařízeni - lektor a jako přísedící školitel Společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP.

Zkouška teoretická - multichoice test, který vypracuje lektor a přísedící originálně pro každý kurz s výsledkem vyhověl(a) - nevyhověl(a) s minimem správných odpovědí 75 procent.

Zkouška praktická - praktické předvedeni dovednosti ze třech okruhů - axiální systém, periferní klouby, měkké techniky ( nekontraktilní a kontraktilní měkké tkáně ).

Seminární práce - zpracování kazuistiky. Konečné hodnoceni - vyhověl(a) - nevyhověl(a).

V případě jednoho hodnoceni (z teoretického či praktického tématu ) nevyhověl(a) je celkové hodnoceni nevyhověl(a) s tim, ze při opravném terminu bude absolvent provádět teoretickou i praktickou část. Maximální počet opravných terminů je 2 (dva).

Po úspěšném složeni závěrečné zkoušky bude absolventovi vystaven certifikát, na jehož základě získá zvláštní odbornou způsobilost v činnosti:

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH (MANUÁLNÍ TERAPIE).

Seznam doporučené literatury:

(veškerá literatura bude k dispozici frekventantům v průběhu celé vzdělávací akce)

Lewit, K. (1996) Manipulační léčba v myoskeletální medicíně 4. vyd.Leipzig: J.A.Barth Verlag Heidelberg, 337 s., ISBN 3-335-00401-9.
Véle, F. (1997) Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 271 s., ISBN 80-7169-256-5.

Dylevský, I., Druga, R., Mrázková, O. (2000) Funkční anatomie člověka. 1. vyd.Praha:GRADA Publishing, 664 s., ISBN 80-7169-681-1.
Dobeš, M, Michková, M (1997) Učební text k základnímu kurzu diagnostiky a terapie funkčních poruch hybného systému (měkké a mobilizační techniky ). 1.vyd.Havířov:DOMIGA, 72 s.,ISBN 80-902222-1-8.

Termíny

2020

A/ 11/6 - 14/6 2020
B/ 8/10 - 11/10 2020
C/ 10/12 - 13/12 2020
D/ 4/3 - 7/3 2021
E/ 29/4 - 2/5 2021

2021

A/ 25/2 - 28/2 2021
B/ 10/6 - 13/6 2021
C/ 14/10 - 17/10 2021
D/ 9/12 - 12/12 2021
E/ 24/2 - 27/2 2022

Způsob přihlášení

prostřednictvím formuláře on-line, PAPÍROVÁ forma přihlášky

Registrační formulář

Titul, jméno, příjmení:
Rodné jméno:
Datum narození:
Místo narození:
Rodné číslo:
Kontaktní adresa:
PSČ:
E mail:
Telefon:
Zaměstnavatel:
Pracovní zařazení:
Dosažené vzdělání:
/Název školy, místo, rok zkoušky, obor/

Cena

Cena za 200 hodin vyúky včetně zkoušek činí 25 000,- Kč (včetně DPH). Součástí je malé občerstvení.

Počet frekventantů

Maximální počet frekventantů: 16 osob

Ubytování

Ubytování a celodenní stravování není součástí kurzovného. V případě zájmu jsme Vám schopni doporučit zařízení v Rožnově a okolí za dobrou cenu.

Školící místo:

Ortopedie a rehabilitace La Santé s.r.o.

Bezručova 211 (areál Brillovka)

756 61, Rožnov pod Radhošťem

Česká republika (CZ)

tel: (+420) 571 649 000

www.lasante.cz

e-mail:kurzy@lasante.cz

Zájemci budou po vyplnění přihlášky on-line nebo zasláním přihlášky poštou obratem informováni Zvacím dopisem a vyzváni k platbě zálohy. Do kurzu budou zařazeni po zaplacení zálohy.